هوشمند سازی ساختمان isparo

آمار و عملکرد

"عملکرد شاخص های مخابراتی استان گیلان پس از خصوصی سازی"

شاخص

واحد شمارش

آبان 88(ابتدای خصوصی سازی)

پایان خرداد97

درصد رشد پس از خصوصی سازی(درصد)

تلفنهای منصوبه

شماره

1160079

1391361

19/93

تلفنهای مشغول بکار

شماره

928477

1065703

14/48

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

38/76

42/11

8/64

روستاهای دارای ارتباط

روستا

2469

2498

1/17

فیبر نوری

کیلومتر

2150

3917

82/18

سرویس شبکه هوشمند (بجز کارت اعتباری) سرویس ------ 10806  
 
 

"عملکرد   سال 96  مخابرات استان گیلان در شاخصهای مهم مخابراتی"

شاخص

واحد شمارش

عملکرد نه ماهه اول سال 95

تلفنهای منصوبه

شماره

223903

تلفنهای مشغول بکار

شماره

12274

افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

0/05

مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک مشترک ----
سرویس شبکه هوشمند (بجز کارت اعتباری) سرویس 23014