هوشمند سازی ساختمان isparo

تاریخچه شرکت


سوابق تلفن در رشت برميگردد به اواخر دوران قاجاريه كه در ابتدا 50 شماره مغناطيسي در رشت داير گرديد كه اين رقم در تاريخ 1310/2/23 با نصب و راه اندازي يك سيستم 1000 شماره اي مغناطيسي در اين شهرستان آغاز گرديد و همچنين در سال 1335 با يك سيستم 200 شماره اي تدريجاً به 1200 شماره افزايش يافت و در همان سال اولين طرح تلفن خودكار رشت تهيه و پس از سه سال فعاليت در فروردين 1338 مركز تلفن خودكار گيلان در اين شهر با 3000 شماره تلفن و پيش شماره 2 افتتاح گرديد