هوشمند سازی ساختمان isparo

تعرفه تلفن ثابت

تعرفه تلفن ثابت

 
ردیف شرح سقف تعرفه به ریال
1 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی 30
2 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی 330
3 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625
4 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 625