هوشمند سازی ساختمان isparo

تلفن همراه

تعرفه تلفن همراه

 

عنوان

تعرفه هر دقیقه به ریال

مکالمه همراه دائمی به همراه اول و تلفن ثابت 
(درون شبکه ای)

570

مکالمه همراه اعتباری به همراه اول و تلفن ثابت 
(درون شبکه ای)

670

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های دائمی
(بین شبکه ای)

625

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های اعتباری 
(بین شبکه ای)

937