هوشمند سازی ساختمان isparo

شبکه هوشمند IN

شبکه هوشمند IN

 

                     

نام سرویس

هزینه برقراری هر خط

هزینه مکالمه

آغاز کننده

مخاطب

مکالمه رایگان Free Phone

100.000 ریال

رایگان

 

طبق تعرفه های تلفن ثابت

مشاوره تلفنی

Premium Rate )

خیریه

رایگان

مبلغ اهدایی+پالس شهری

 

100% مبلغ اهدایی

اینترنت و IPتلفنی

 

به ازای هر

 لینک

300.000ریال

تعرفه

جاری+هزینه

ارتباط

اینترنت با

شرکت سرویس دهنده

 

70% هزینه ارتباط

مشاور حقیقی

 

100.000ریال

مبلغ مشاوره

+ پالس شهری

80% مبلغ مشاوره

شماره اختصاصی

Personal Number Service

100.000

ریال

ورودی به مشترک

تعرفه جاری

 تلفن ثابت

15% پالس

 شهری+هزینه انتقال

 بین شهری و موبایل

خروجی مشترک

تعرفه جاری

 تلفن ثابت

-

انتقال شماره

Number Portability)

100.000ریال

طبق تعرفه

جاری تلفن

ثابت

15% پالس

 شهری+هزینه انتقال مکالمه

رای گیری تلفنی

Televoting )

دولتی

رایگان

طبق تعرفه

 جاری تلفن

 ثابت

-

غیردولتی

 

به ازای هر رای گیری

200.000

شبکه خصوصی مجازی

Virtual Private Network) )

به ازای هر خط 000/100 ریال

داخل گروه

 (تعرفه جاری

 تلفن ثابت)

-

شماره فراگیر

Universal Access Number

 

100.000ریال+به ازای هر خط

10.000 ریال

طبق تعرفه

 جاری تلفن

 ثابت

15% تعرفه های

جاری تلفن ثابت

پست الکترونیکی

پست صوتی

Voice mail

پایه

رایگان

طبق

 تعرفه

طبق تعرفه های جاری

 تلفن ثابت

 

پیشرفته

200.000

"

"

پست جامع

پست جامع

300.000

"

"

مکالمه اعتباری  (Prepaid )

رایگان

20% تخفیف 

 نسبت به

تعرفه های

 جاری تلفن

ثابت+مالیات و عوارض

رایگان

تماس انبوه

 ( Mass Calling )

رایگان

طبق تعرفه

های جاری

 تلفن ثابت

رایگان

                                                                                                                                                                                                                                           

 

*ردیف 3 جدول شماره اختصاصی ( Personal Number Service )

هزینه انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را

به بین شهری یا موبایل انتقال داده باشد و نیز در صورت امکان در تلفن های

 ثابت کد دسترسی رایگان تعریف شود.

**ردیف 5 جدول  رای گیری تلفنی Televoting   

 حداکثر مدت برقراری سرویس vot غیردولتی به مدت 2 ماه می باشد.

  ***ردیف 9 جدول  مکالمه اعتباری Prepaid

این سرویس درسه نوع بصورت سه ماهه به مبلغ 20.000 ریال

 و شش ماهه به مبلغ 50.000 ریال و کارت یکساله 80.000 ریال