هوشمند سازی ساختمان isparo

تجدید مزایده فروش 10 مورد از املاک مازاد برنیاز روستائی استان


تاریخ آگهی : 1396/07/15

مهلت دریافت سند : 1396/07/15

نمایش جزیات

آگهی تجدید مزایده شماره 96/10 شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) درنظردارد املاک روستایی مازاد برنیاز خودرا درمدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان می توانند درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت – گلسار – ساختمان مرکزی –طبقه سوم ویا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي تا روز سه شنبه مورخ 96/07/25 ساعت 16 تحویل اسناد مزايده خريداري شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/08/06 باز گشایی پاكتهاي رسيده روز يكشنبه مورخ 96/08/07 راس ساعت 14 می باشد. سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران می باشد . متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده میبایستی مبلغ 200/000 ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات به نام شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسناد مزایده ارائه نمایند . - دریافت ثمن معامله بصورت نقدي و بعد از اعلام برنده شدن در مزايده مي باشد. رديف آدرس ملك پلاك ثبتي مساحت اعيان مساحت عرصه قيمت كارشناسي به ريال توضیحات 1-ساختمان دفتر مخابراتی روستای شكالگوراب از توابع شهرستان فومن -2/282 - 15 متر مربع- 336 متر مربع (موجود حدود 260 متر مربع)-200/000/000 ریال- فومن روستاي شكالگوراب – سنگ اصلي 2- بخش 24 گيلان 2-ساختمان دفتر مخابراتی روستای عليسرااز توابع شهرستان فومن-ندارد-15 متر مربع-21/6 متر مربع (موجود حدود 21/6متر مربع )-100/000/000 ریال -فومن روستای علیسرا 3-ساختمان دفتر مخابراتی روستاي گيگاسر از توابع شهرستان فومن-ندارد-72 مترمربع-300 متر مربع- 500/000/000 ریال -فومن روستای گيگاسر 4-ساختمان دفتر مخابراتی روستاي گوراب پس از توابع شهرستان فومن-20/103 - 38 مترمربع 38 متر مربع- 200/000/000 ریال -فومن روستاي گوراب پس – سنگ اصلي 20- بخش 24 گيلان 5-يك قطعه زمين روستای سيد آباداز توابع شهرستان فومن-16/133 -ندارد-300 متر مربع (موجود حدود 280 متر مربع )-400/000/000 ریال - فومن روستاي سيد آباد – سنگ اصلي 16- بخش 24 گيلان 6-ساختمان دفترمخابراتی روستای خسرو آباد از توابع شهرستان فومن-ندارد-ندارد-4000 متر مربع (موجود 3700 متر مربع )-2/000/000/000 ریال -فومن -روستای خسرو آباد 7-ساختمان دفتر مخابراتی روستای ملاسرااز توابع شهرستان شفت-ندارد-ندارد-700 متر مربع 5/000/000/000 ریال-شفت-روستای ملاسرا 8-ساختمان دفتر مخابراتی روستای چنارودخان از توابع شهرستان شفت-ندارد-ندارد- 562 متر مربع (موجود حدود 510 متر مربع )-1/500/000/000 ریال - شفت -روستای چنارودخان 9-ساختمان دفتر مخابراتی روستای بداب از توابع شهرستان شفت -ندارد-ندارد-300 متر مربع (موجود حدود 250 متر مربع )-420/000/000 ریال -شفت - روستای بداب 10-ساختمان دفتر مخابراتی روستای مودگان از توابع شهرستان فومن-ندارد-ندارد-400 متر مربع 350/000/000 ریال -فومن -روستای مودگان املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعای بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط میباشد. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید. سايت اينترنتي: , WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR http://IETS.MPORG.IR شماره : 
تجدید مزایده 96/10
تاریخ درج آگهی : 
1396/07/15
روزنامه آگهی : 
رسالت
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 
1396/07/15
تا تاریخ : 
1396/07/25
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 
1396/07/26
تا تاریخ : 
1396/08/06
مبلغ سند : 
9320000000
محل و شرایط : 
آگهی تجدید مزایده شماره 96/10 شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) درنظردارد املاک روستایی مازاد برنیاز خودرا درمدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان می توانند درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت – گلسار – ساختمان مرکزی –طبقه سوم ویا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي تا روز سه شنبه مورخ 96/07/25 ساعت 16 تحویل اسناد مزايده خريداري شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/08/06 باز گشایی پاكتهاي رسيده روز يكشنبه مورخ 96/08/07 راس ساعت 14 می باشد. سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران می باشد . متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده میبایستی مبلغ 200/000 ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات به نام شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسناد مزایده ارائه نمایند . - دریافت ثمن معامله بصورت نقدي و بعد از اعلام برنده شدن در مزايده مي باشد. رديف آدرس ملك پلاك ثبتي مساحت اعيان مساحت عرصه قيمت كارشناسي به ريال توضیحات 1-ساختمان دفتر مخابراتی روستای شكالگوراب از توابع شهرستان فومن -2/282 - 15 متر مربع- 336 متر مربع (موجود حدود 260 متر مربع)-200/000/000 ریال- فومن روستاي شكالگوراب – سنگ اصلي 2- بخش 24 گيلان 2-ساختمان دفتر مخابراتی روستای عليسرااز توابع شهرستان فومن-ندارد-15 متر مربع-21/6 متر مربع (موجود حدود 21/6متر مربع )-100/000/000 ریال -فومن روستای علیسرا 3-ساختمان دفتر مخابراتی روستاي گيگاسر از توابع شهرستان فومن-ندارد-72 مترمربع-300 متر مربع- 500/000/000 ریال -فومن روستای گيگاسر 4-ساختمان دفتر مخابراتی روستاي گوراب پس از توابع شهرستان فومن-20/103 - 38 مترمربع 38 متر مربع- 200/000/000 ریال -فومن روستاي گوراب پس – سنگ اصلي 20- بخش 24 گيلان 5-يك قطعه زمين روستای سيد آباداز توابع شهرستان فومن-16/133 -ندارد-300 متر مربع (موجود حدود 280 متر مربع )-400/000/000 ریال - فومن روستاي سيد آباد – سنگ اصلي 16- بخش 24 گيلان 6-ساختمان دفترمخابراتی روستای خسرو آباد از توابع شهرستان فومن-ندارد-ندارد-4000 متر مربع (موجود 3700 متر مربع )-2/000/000/000 ریال -فومن -روستای خسرو آباد 7-ساختمان دفتر مخابراتی روستای ملاسرااز توابع شهرستان شفت-ندارد-ندارد-700 متر مربع 5/000/000/000 ریال-شفت-روستای ملاسرا 8-ساختمان دفتر مخابراتی روستای چنارودخان از توابع شهرستان شفت-ندارد-ندارد- 562 متر مربع (موجود حدود 510 متر مربع )-1/500/000/000 ریال - شفت -روستای چنارودخان 9-ساختمان دفتر مخابراتی روستای بداب از توابع شهرستان شفت -ندارد-ندارد-300 متر مربع (موجود حدود 250 متر مربع )-420/000/000 ریال -شفت - روستای بداب 10-ساختمان دفتر مخابراتی روستای مودگان از توابع شهرستان فومن-ندارد-ندارد-400 متر مربع 350/000/000 ریال -فومن -روستای مودگان املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعای بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط میباشد. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید. سايت اينترنتي: , WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR http://IETS.MPORG.IR