هوشمند سازی ساختمان isparo

تجدید مزایده فروش 9 مورد از املاک مازاد برنیاز استان


تاریخ آگهی : 1396/07/15

مهلت دریافت سند : 1396/07/15

نمایش جزیات

بسمه تعالی آگهی تجديد مزایده شماره96/11 شرکت مدیریت املاک ایران درنظردارد املاک مازاد برنیاز خودرا درمدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان می توانند درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت – گلسار – ساختمان مرکزی –طبقه سوم ویا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي تا روز سه شنبه مورخ 96/07/25 ساعت 16 تحویل اسناد مزايده خريداري شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/08/06 باز گشایی پاكتهاي رسيده روز يكشنبه مورخ 96/08/07 راس ساعت 14 می باشد. سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی دروجه شرکت مخابرات ایران می باشد . متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده می بایستی مبلغ 200/000 ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات به نام مدیریت مخابرات منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسنادمزایده ارائه نمایند . -نحوه دریافت ثمن معامله و شرائط جهت تنظیم مبایعه نامه نقدی(پیش پرداخت)80% - زمان تحویل ملک 10% - مابقی مبلغ (تنظیم سند) 10% رديف آدرس ملك پلاك ثبتي مساحت اعيان ( متر مربع ) مساحت عرصه ( متر مربع ) قيمت كارشناسي به ريال توضیحات 1-ساختمان مخابرات واقع در سبزه میدان-2132،2133-2476/22 - 567 - 124/750/000/00 ریال -رشت- سبزه میدان 2-خانه سازمانی پیر سرا- 1050-912- 288/85 -18/000/000/000 ریال-رشت پیرسرای بخش 2 شهری رشت 3-نقلیه جدید مخابرات-فرعی 94/35/61/83-2215- 76141/7- 260/000/000/000ریال-نقلیه مخابرات واقع در جاده انزلی 4-نقلیه قدیم--707/708- 1683-5544-270/000/000/000 ریال-رشت چهار راه گلسار روبروی فرمانداری خیابان مکتب نرجس – پلاک 12151/41629 5-مرکز آموزش-15387-حدود 2000-38159-170/000/000/000 ریال -بلوار شهید مدرس خیابان شهید افضلی 6-ساختمان اداری مخابرات کیاشهر-14322-505-1310/50-47/870/000/000 ریال- كياشهر 7-زمین زیباکنار-سند ندارد-ندارد- 1955-5/865/000/000 ریال-جاده حسن رود به زيباكنار روبروي پادگان سپاه 8-زمین جنب مرکز مخابرات لنگرود-12-ندارد-2312-27/744/000/000 ریال -لنگرود خیابان شهید مدرس(جاده چمخاله ) 9-اداره مخابرات قدیم ماسال-29-776/86-979/12-37/573/200/000 ریال -ماسال قریه چلمه سرا املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعا بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط میباشد. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید. سایت اینترنتی http://IETS.MPORG.IR WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) –تدارکات مدیریت مخابرات منطقه گیلان شماره : 
تجدید مزایده 96/11 
تاریخ درج آگهی : 
1396/07/15 
روزنامه آگهی : 
جهان صنعت 
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 
1396/07/15 
تا تاریخ : 
1396/07/25 
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 
1396/07/26 
تا تاریخ : 
1396/08/06 
مبلغ سند : 
96180220000 
محل و شرایط : 
بسمه تعالی آگهی تجديد مزایده شماره96/11 شرکت مدیریت املاک ایران درنظردارد املاک مازاد برنیاز خودرا درمدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان می توانند درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت – گلسار – ساختمان مرکزی –طبقه سوم ویا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي تا روز سه شنبه مورخ 96/07/25 ساعت 16 تحویل اسناد مزايده خريداري شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/08/06 باز گشایی پاكتهاي رسيده روز يكشنبه مورخ 96/08/07 راس ساعت 14 می باشد. سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی دروجه شرکت مخابرات ایران می باشد . متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده می بایستی مبلغ 200/000 ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات به نام مدیریت مخابرات منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسنادمزایده ارائه نمایند . -نحوه دریافت ثمن معامله و شرائط جهت تنظیم مبایعه نامه نقدی(پیش پرداخت)80% - زمان تحویل ملک 10% - مابقی مبلغ (تنظیم سند) 10% رديف آدرس ملك پلاك ثبتي مساحت اعيان ( متر مربع ) مساحت عرصه ( متر مربع ) قيمت كارشناسي به ريال توضیحات 1-ساختمان مخابرات واقع در سبزه میدان-2132،2133-2476/22 - 567 - 124/750/000/00 ریال -رشت- سبزه میدان 2-خانه سازمانی پیر سرا- 1050-912- 288/85 -18/000/000/000 ریال-رشت پیرسرای بخش 2 شهری رشت 3-نقلیه جدید مخابرات-فرعی 94/35/61/83-2215- 76141/7- 260/000/000/000ریال-نقلیه مخابرات واقع در جاده انزلی 4-نقلیه قدیم--707/708- 1683-5544-270/000/000/000 ریال-رشت چهار راه گلسار روبروی فرمانداری خیابان مکتب نرجس – پلاک 12151/41629 5-مرکز آموزش-15387-حدود 2000-38159-170/000/000/000 ریال -بلوار شهید مدرس خیابان شهید افضلی 6-ساختمان اداری مخابرات کیاشهر-14322-505-1310/50-47/870/000/000 ریال- كياشهر 7-زمین زیباکنار-سند ندارد-ندارد- 1955-5/865/000/000 ریال-جاده حسن رود به زيباكنار روبروي پادگان سپاه 8-زمین جنب مرکز مخابرات لنگرود-12-ندارد-2312-27/744/000/000 ریال -لنگرود خیابان شهید مدرس(جاده چمخاله ) 9-اداره مخابرات قدیم ماسال-29-776/86-979/12-37/573/200/000 ریال -ماسال قریه چلمه سرا املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعا بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط میباشد. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید. سایت اینترنتی http://IETS.MPORG.IR WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) –تدارکات مدیریت مخابرات منطقه گیلان