هوشمند سازی ساختمان isparo

فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس


شماره : مزایده محلی 1/د/96

تاریخ آگهی : 96/11/23

مهلت دریافت سند : 96/11/29

نمایش جزیات

شرکت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان )) درنظردارد يك دستگاه خودروی سواری مازاد برنیاز خودرا  به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان می توانند درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم ویا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند.
فروش اسناد مزايده  از تاريخ  نشر آگهي  تا روز  يكشنبه مورخ  1396/11/29 ساعت 15
تحویل اسناد مزايده خريداري شده  تا پایان وقت اداری روز   يكشنبه مورخ  1396/12/06
باز گشایی  پاكتهاي رسيده روز دوشنبه مورخ 1396/12/07  راس  ساعت 14 می باشد.
سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ كارشناسي به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی دروجه شرکت مخابرات ایران       می باشد .
رديف نوع خودرو مدل رنگ شماره انتظامی قيمت  كارشناسي به ريال
 
1
 
سواری پژو پارس ELX 1390 خاكستري متالیک 411س14
ایران  46 
250/000/000   ریال
 
متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده می بایستی مبلغ 200/000  ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات  به نام مدیریت مخابرات منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست  فرم درخواست خرید اسنادمزایده ارائه نمایند .
 
 
نحوه پرداخت قيمت پيشنهادي برنده مزايده  بصورت  صد در صد نقد ، پس از ابلاغ به نفر برنده مزايده مي باشد.
موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از خودرو مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعا بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط میباشد.
( كليه هزينه هاي مرتبط مانند نشر آگهي ، عوارض و ... برعهده فروشنده مي باشد. )
 
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید.
سایت اینترنتی:  http://IETS.MPORG.IR             WWW.TCG.IR