هوشمند سازی ساختمان isparo

: واگذاری سالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه گيلان با كليه تجهيزات و امكانات مربوطه


شماره : مزایده 97/1

تاریخ آگهی : 97/05/29

مهلت دریافت سند : 97/06/10

نمایش جزیات

آگهي مزايده عمومي  97/1
(( واگذاری سالن آمفی تئاتر ))

نام دستگاه مزایده گذار : مدیریت مخابرات منطقه گيلان

آدرس دستگاه مزایده گذار : رشت ـ گلسار ـ ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گيلان ـ طبقه سوم ـ واحد قرادادها

موضوع مزایده :  واگذاری سالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه گيلان با كليه تجهيزات و امكانات مربوطه

متقاضیان می توانند جهت خريد اسناد مزایده ، درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع دررشت ، گلسار ، ساختمان مرکزی ، طبقه سوم و جهت مشاهده اسناد مزایده به سایت مندرج در ذیل اقدام نمایند..
آخرين تاريخ فروش اسناد مزايده: روز شنبه مورخ  97/06/10 ساعت 16:00
 
سپرده شركت درمزایده :  بمبلغ 642/000/000 ريال بصورت چك بانكي رمزدار و يا ضمانتنامه بانكي در وجه شركت مخابرات ایران 0
هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر  0102521606005  نزد بانک صادرات
مدت زمان واگذاری سالن :  يكسال شمسي  
تاريخ ومكان تحويل پاكات :  تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  97/06/20  تحويل دبيرخانه
تاريخ ، زمان ومكان بازگشائي پاكات : روز چهارشنبه  مورخ  97/06/21  ساعت 14:00  عصر
به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ومدارك شركت در مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ، ترتيب اثرداده نخواهد شد .
حضور نماينده تام الاختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبردرجلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت بلامانع ميباشد بديهي است مديريت  مخابرات منطقه گيلان در رديك ياكليه پيشنهادات رسيده مختارخواهد بود.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

 

(مدیریت مخابرات منطقه گيلان)     تلفن:  33132330- 33132370 -013    دورنويس :  33723456-013

سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و  .IR  www.TCI و IETS.MPORG.IR  http:\\