هوشمند سازی ساختمان isparo

فروش اقلام راکد و اسقاط مازاد برنیاز


شماره : مزایده 97/2

تاریخ آگهی : 97/07/08

مهلت دریافت سند : 97/07/18

نمایش جزیات

بسمه تعالی
آگهي مزايده عمومي  97/2
فروش اقلام راكد (مازاد بر نياز)و اسقاط
 
مديريت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش اقلام راكد (مازادبر نياز) و اسقاط تجمیع  شده  در انبارشرکت واقع در جاده انزلی جنب کارخانه پوشش و انبار مخابرات جاده تهران اقدام نماید .
 فلذا ازخریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت خرید  اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال بحساب  سپهر 0102521606005   نزد بانک صادرات واريز و به آدرس  چهار راه گلسار ساختمان مرکزی مديريت مخابرات منطقه گیلان ، طبقه سوم ، واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی، اسناد مزایده را دریافت نمايند.
 آخرین مهلت دریافت (خرید) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ  97/07/18   مي باشد .
آخرین مهلت تحويل  (ارسال) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ   97/07/28   می باشد .
تاریخ  باز گشایی  پاکات پیشنهاد قیمت  ساعت 14/00 روز یکشنبه   مورخ  97/07/29 می باشد .
سپرده شرکت در مزایده   10  % مبلغ پیشنهادی  بصورت چک بانكي تضميني ویا ضمانت نامه بانکی در وجه شركت مخابرات ايران می باشد .
اين مزایده ميتواند یک يا چند برنده داشته باشد و ملاك تعيين برنده یا برندگان كسي است كه بالاترين قيمت را براي هر آيتم اقلام مزايده پيشنهاد داده باشد  .
هزینه های مترتب  از جمله هزینه کارشناسی ، نشر آگهی ،حمل وباسکول ... بعهده برنده مزايده میباشد.
مديريت مخابرات منطقه گيلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پاکتهای رسیده  ناقص ، فاقد سپرده ،مخدوش، مشروط، مبهم  وغیره ترتیب اثر نخواهد داد .
لیست کلیه اقلام و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
   تلفن:   33132370 -33132330  دورنويس :  33723456 تماس  حاصل  فرمایید.
سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR
  وwww.tci.ir
  وhttp:// IETS.MPORG.IR