هوشمند سازی ساختمان isparo

مزایده فروش اقلام راکد و اسقاط


شماره : 97/3

تاریخ آگهی : 97/12/02

مهلت دریافت سند : 97/12/11

نمایش جزیات

بسمه تعالی
آگهي مزايده عمومي  97/3
فروش اقلام راكد (مازاد بر نياز)و اسقاط
 
مديريت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش اقلام اسقاط و راكد (مازادبر نياز) تجمیع  شده  در انبارشرکت واقع در جاده انزلی جنب کارخانه پوشش و انبار مرکزی مخابرات جاده تهران اقدام نماید .
 فلذا ازخریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت خرید  اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال بحساب  سپهر 0102521606005   نزد بانک صادرات واريز و به آدرس  چهار راه گلسار ساختمان مرکزی مديريت مخابرات منطقه گیلان ، طبقه سوم ، واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی، اسناد مزایده را دریافت نمايند.
 آخرین مهلت دریافت (خرید) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/12/11 مي باشد .
آخرین مهلت تحويل  (ارسال) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ   97/12/21 می باشد .
تاریخ  باز گشایی  پاکات پیشنهاد قیمت  ساعت 14/00روز چهارشنبه   مورخ  97/12/22 می باشد .
سپرده شرکت در مزایده  10  %  کل مبلغ پیشنهادی  که بصورت چک بانكي تضميني ویا ضمانت نامه بانکی در وجه شركت مخابرات ايران می باشد .
مبلغ کارشناسی مجموع اقلام :       12/639/190/000  ریال
برنده مزایده كسي است كه بالاترين قيمت را براي مجموع آيتمهای اقلام مزايده پيشنهاد داده باشد .
قیمت پیشنهادی برای هر آیتم از قیمت کارشناسی نباید کمتر باشد.
هزینه های مترتب  از جمله هزینه کارشناسی ، نشر آگهی ،حمل وباسکول ... بعهده برنده مزايده میباشد.
مديريت مخابرات منطقه گيلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پاکتهای رسیده  ناقص ، فاقد سپرده ،مخدوش، مشروط، مبهم  وغیره ترتیب اثر نخواهد داد .
لیست کلیه اقلام و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
   تلفن:   32132370 -32132330  دورنويس :  32132325  تماس  حاصل  فرمایید.
سايت اينترنتي :   WWW.TCG.IR  و www.tci.ir  وhttp:// IETS.MPORG.IR