هوشمند سازی ساختمان isparo

مزایده فروش کابلهای TOT


شماره : مزایده 97/4

تاریخ آگهی : 97/12/22

مهلت دریافت سند : 98/01/06

نمایش جزیات

 بسمه تعالی
آگهي مزايده عمومي  97/4
(( فروش کابلهای TOT ))
 
 
مديريت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش کابلهای TOT مخابرات منطقه گیلان موجود در کانالهای مخابراتی سطح استان گیلان بشرح ذیل اقدام نماید :
کابل 04TOT (مقدارواقعی زمان تحویل وپس از باسکول)                               20000 کیلو گرم
کابل 09TOT (مقدارواقعی زمان تحویل وپس از باسکول)                               10000 کیلو گرم
 فلذا ازخریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت خرید  اسناد مزایده مبلغ 200/000ریال بحساب  سپهر 0102521606005   نزد بانک صادرات واريز و به آدرس  چهار راه گلسار – ساختمان مرکزی مديريت مخابرات منطقه گیلان ، طبقه سوم ، واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی، اسناد مزایده را دریافت نمايند.
 آخرین مهلت دریافت (خرید) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  98/01/06مي باشد .
آخرین مهلت تحويل  (ارسال) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ   98/01/17 می باشد .
تاریخ  باز گشایی  پاکات پیشنهاد قیمت  ساعت 14/00 روز یکشنبه  مورخ  98/01/18 می باشد .
سپرده شرکت در مزایده 10  %  کل مبلغ پیشنهادی  که بصورت چک بانكي تضميني ویا ضمانت نامه بانکی در وجه شركت مخابرات ايران می باشد .
مبلغ کارشناسی هرکیلو کابل TOT به مبلغ  470/000   ریال می باشد.
برنده مزایده كسي است كه بالاترين قيمت را براي مجموع آيتمهای اقلام مزايده پيشنهاد داده باشد .
هزینه های مترتب  از جمله هزینه کارشناسی ، نشر آگهی ، تخلیه کابل از کانال ، حمل و باسکول ... بعهده برنده مزايده میباشد.
مديريت مخابرات منطقه گيلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پاکتهای رسیده  ناقص ، فاقد سپرده ،مخدوش، مشروط، مبهم  وغیره ترتیب اثر نخواهد داد .
لیست شهرستانهایی که کابلTOT  در آن موجود می باشد و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
   تلفن:   32132370 -32132330  دورنويس :  32132325  تماس  حاصل  فرمایید.
سايت اينترنتي :   WWW.TCG.IR  و www.tci.ir  وhttp:// IETS.MPORG.IR