هوشمند سازی ساختمان isparo

فروش اقلام راکد و اسقاط مازاد برنیاز


شماره : تجدید 97/3

تاریخ آگهی : 98/01/19

مهلت دریافت سند : 98/01/28

نمایش جزیات

بسمه تعالی
آگهي تجدید مزايده عمومي  97/3
فروش اقلام راكد (مازاد بر نياز)و اسقاط
 
مديريت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش اقلام اسقاط و راكد (مازادبر نياز) تجمیع  شده  در انبارشرکت واقع در جاده انزلی جنب کارخانه پوشش و انبار مرکزی مخابرات جاده تهران اقدام نماید .
 فلذا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند  اسناد مزایده را بصورت حضوری از طریق واحد قراردادهای مخابرات منطقه گیلان و یا از طریق پایگاه اینترنتی  WWW.TCG.IR  ، WWW.TCI.IR  و   http:// IETS.MPORG.IR دریافت نموده و مبلغ 200/000 ریال بحساب  سپهر 0102521606005   نزد بانک صادرات واريز و اصل فیش واریزی را بهمراه اسناد مزایده به  آدرس  چهار راه گلسار– ساختمان مرکزی مديريت مخابرات منطقه گیلان ، واحد دبیرخانه ارسال و یا حضوراً تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.
 آخرین مهلت دریافت (خرید) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ  98/01/28  مي باشد .
آخرین مهلت تحويل  (ارسال) اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ   98/02/07 می باشد .
تاریخ  بازگشایی  پاکات پیشنهاد قیمت  ساعت 14/00 روز دوشنبه   مورخ  98/02/09 می باشد .
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده که اسنادرا بصورت  حضوری یا آن لاین از طریق سایت های فوق الذکر دریافت مینمایند  موظف به پرداخت مبلغ اعلام شده برای خرید اسناد مزایده و ارسال آن بهمراه اسناد تا تاریخ اعلام شده میباشند.
سپرده شرکت در مزایده  10  %  کل مبلغ پیشنهادی  که بصورت چک بانكي تضميني ویا ضمانت نامه بانکی در وجه شركت مخابرات ايران می باشد .
مبلغ کارشناسی مجموع اقلام :  12/639/190/000  ریال
برنده مزایده كسي است كه بالاترين قيمت را براي مجموع آيتمهای اقلام مزايده پيشنهاد داده باشد .
قیمت پیشنهادی برای هر آیتم از قیمت کارشناسی نباید کمتر باشد.
هزینه های مترتب  از جمله هزینه کارشناسی ، نشر آگهی ،حمل وباسکول ... بعهده برنده مزايده میباشد.
مديريت مخابرات منطقه گيلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پاکتهای رسیده  ناقص ، فاقد سپرده ،مخدوش، مشروط، مبهم  وغیره ترتیب اثر نخواهد داد .
لیست کلیه اقلام و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
   تلفن:   32132370 -32132330  دورنويس :  32132325  تماس  حاصل  فرمایید.