هوشمند سازی ساختمان isparo

آگهی ،قرارداد ، مدارک و اسناد مرحله دوم تجدید مناقصه دو مر حله ای 96/12


شماره : مرحله دوم تجدید مناقصه دو مر حله ای 96/12

تاریخ آگهی : 96/07/23

مهلت دریافت سند : 96/08/03

نمایش جزیات