هوشمند سازی ساختمان isparo

آگهی و قرارداد تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 96/14


شماره : مناقصه دو مرحله ای شماره 96/14

تاریخ آگهی : 96/07/23

مهلت دریافت سند : 96/08/03

نمایش جزیات