هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید انواع مختلف باتری های سرب – اسیدی از نوع ((سیلد )) بهمراه جایگاه و کلیه متعلقات ( تجدید مناقصه 96/13)


شماره : تجدید مناقصه شماره 96/13

تاریخ آگهی : 96/09/28

مهلت دریافت سند : 96/10/05

نمایش جزیات

*(آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 96/13   )*
 شرکت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان))
موضوع: خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب – اسیدی از نوع (((سیلد)))
شرکت مخابرات ایران(( مدیریت منطقه  گیلان )) در نظر دارد به جهت تامین انواع مختلف باتری های سرب – اسیدی از نوع ((سیلد )) بهمراه جایگاه و کلیه متعلقات مورد نیاز خود ؛ از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده واجد شرایط دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم – واحد قراردادها مراجعه نمایند .
 
 سپرده شركت درتجدید مناقصه 96/13  :     به مبلغ 346/200/000 ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
 هزینه خرید اسنادتجدید مناقصه وشماره حساب :
واریز مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام شرکت مخابرات ایران نزد بانك صادرات .
 آخرين تاريخ فروش اسناد تجدیدمناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14  روز سه شنبه مورخ  96/10/05  می باشد.
 آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30روز شنبه مورخ 96/10/16 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
 تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :   پاكتهای شرکت کنندگان در تجدید مناقصه روز یکشنبه  مورخ 96/10/17   ازساعت 14/00   
(( درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی شرکت مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد . )
(((کلیه تجهیزات موضوع تجدید مناقصه  می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی درخواستی مخابرات منطقه گیلان باشد.)))
                                                   رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف)) ارائه پیشنهاد قیمت توسط شرکت کنندگان در مناقصه ،  برای یک یا چند مورد از کل اقلام موضوع مناقصه  بلامانع می باشدو مدیریت مخابرات منطقه گیلان نیز درخرید کالای موضوع مناقصه بصورت تجمیعی و یا تفکیکی مختار می باشد .
ب ))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ت )) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون تجدیدمناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد
تلفن  : 33132330 -013   دورنويس :  33132325-013    ((شركت مخابرات ایران ((مدیریت منطقه گيلان))
       سايت اينترنتيWWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\