هوشمند سازی ساختمان isparo

تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان و کشور


شماره : مناقصه شماره 96/17

تاریخ آگهی : 96/10/28

مهلت دریافت سند : 96/11/07

نمایش جزیات

**((آگهي مناقصه شماره 96/17)) **
* (يك مرحله ای ) *
موضوع مناقصه :  تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان و کشور 
نام دستگاه مناقصه گذار :   شركت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیلان )
آدرس دستگاه مناقصه گذار : رشت-گلسار-ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گیلان- طبقه سوم-واحد قراردادها
ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط (تجربه وحسن سابقه - امکانات و تجهیزات فنی و مالی وپشتیبانی) دعوت بعمل مي آید با ارايه معرفينامه معتبر جهت خريد اسناد به آدرس مذكور مراجعه نمايند .
آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه :   ساعت 14 روز شنبه  96/11/07 . 
تاريخ ومكان تحويل پاكات :   تاپايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/11/17تحويل دبيرخانه .
 
تاريخ ، زمان ومكان بازگشائي پاكات : پاكات الف وب روز چهارشنبه مورخ 96/11/18ساعت 14عصردراطاق كنفرانس شركت مخابرات بازگشائي وسپس مورد ارزيابي فني ، مالي ، بازرگاني وتعيين صلاحيت شركت كنندگان گرديده و صورت تائید از سوی اعضاء كميسيون  نسبت به بازگشايي  پاكات ج اقدام مي گردد .
سپرده شركت در مناقصه :   (( بمبلغ  1/164/000/000  ريال)).
هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ايران ( مدیریت منطقه گیلان)  .
 مدت زمان اجراء پروژه :  یک سال شمسی (12 ماه
 برآورد اولیه پروژه :   (( مبلغ  29/076/408/768ریال ))
 
دستگاه نظارت پروژه : حوزه مديريت پشتيباني و تداركاتي ( اداره کنترل و نگهداري كالا ).
 
تذکر : داشتن حداقل مجوز از وزارت رفاه کارو امور اجتماعی یا ادارات کل کار و امور اجتماعی الزامی است .
 
به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود . ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حضور نماينده تام الاختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبردرجلسه كميسيون مناقصه بلامانع ميباشدبديهي است شركت مخابرات گيلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختارخواهد بود.
تلفن تماس :   33132330    دورنويس : 33132325     کد بین شهری : 013
سايت اينترنتي :   WWW.TCG.IR  و www.tci.ir  وhttp:// IETS.MPORG.IR