هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید راک شارژ پلانت 3000 و2000 و1000 بهمراه کلیه متعلقات


شماره : مناقصه شماره 96/16

تاریخ آگهی : 96/10/27

مهلت دریافت سند : 96/11/23

نمایش جزیات

*(آگهی مناقصه دو مرحله ای 96/16    )*
شرکت مخابرات ایران ((مدیریت منطقه گیلان))
موضوع : خرید راک شارژ پلانت 3000 و2000 و1000  بهمراه کلیه متعلقات
(شامل یک راک AC ؛ یک راک باتری ؛ یک راک بار و یک راک یکسو کننده)
مدیریت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد به جهت  خرید راک شارژ پلانت 3000 و2000 و1000  بهمراه کلیه متعلقات وتجهیزات مورد نیاز بشرح لیستLOM  (شامل یک راک AC ؛ یک راک باتری ؛ یک راک بار و یک راک یکسو کننده) ((براساس مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه)) مورد نیاز خود ؛ از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم واحد قراردادها مراجعه نمایند
 سپرده شركت در مناقصه  :     به مبلغ 340/000/000 ریال می باشد .
         نوع تضمين شركت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي دروجه شرکت مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب :
                واریز مبلغ 000/200 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام مدیریت مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14  روز شنبه مورخ  96/11/07  می باشد.
   تاریخ نهائی کردن LOM : از روز سه شنبه مورخ   96/11/10الی چهارشنبه 96/11/11در دفتر کار معاونت شبکه .
آخرين مهلت تحويل پاکات :     تا ساعت 15/30روز دوشنبه مورخ  96/11/23 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :   پاكتهای شرکت کنندگان در مناقصه روز سه شنبه  مورخ 96/11/24  ازساعت 14/00     
(( درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد . ))
 
حدنصاب بازگشائی پاکات مناقصه :   حداقل دوپاکت رسیده
(((کلیه تجهیزات موضوع مناقصه  می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی درخواستی  پیوست اسناد مناقصه باشد.)))
((رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است))
  توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب )) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت با ارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  : 33132330 -013   دورنويس :  33132325-013                    شرکت مخابرات ایران ((مدیریت منطقه گيلان))                                                                                              سايت اينترنتي :   WWW.TCI.IR و  WWW.TCG.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR