هوشمند سازی ساختمان isparo

نگهداری و حراست از سایتهای شبکه موبایل استان گیلان و عملیات میدانی و بهینه سازی سایتهای BTS موبایل سطح استان


شماره : مناقصه 97/1

تاریخ آگهی : 97/01/14

مهلت دریافت سند : 97/01/28

نمایش جزیات

                                                                                 (( آگهی مناقصه دومرحله ای   شماره 97/1))
 نام دستگاه مناقصه گذار: شركت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان ))
آدرس دستگاه مناقصه گذار: گیلان - رشت-گلسار-ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گیلان- طبقه سوم-واحد قراردادها
شرایط کلی شرکت کنندگان: ازکلیه شرکت های واجد شرایط ( داشتن تجربه و حسن سابقه ، امکانات و تجهیزات فنی و مالی و پشتیبانی ) دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسنادمناقصه به آدرس مذکور مراجعه نمایند .
موضوع مناقصه : نگهداری و حراست از سایتهای شبکه موبایل استان گیلان و عملیات میدانی و بهینه سازی سایتهای BTS موبایل سطح استان  مطابق با شرح مقادیرکار و دستورالعملهای اجرائی  پیوست اسناد مناقصه
نوع تضمين شركت در مناقصه :
ضمانتنامه بانكي وياچك تضميني معتبربانكي دروجه شركت مخابرات ایران باشناسه ملی  10103647290 و کداقتصادی 9153-1153-4111
به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
سپرده شركت در مناقصه :    مبلغ 1/109/000/000 ریال .
هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام مدیریت مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
حد نصاب بازگشائی پاکات مناقصه : حداقل دو پاکت رسیده .
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14 مورخ روز سه شنبه  مورخ 97/01/28می باشد.
آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30روز يكشنبه مورخ  97/02/09  تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات : روز دوشنبه  مورخ 97/02/10 ازساعت14/00سالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد که پس از ارزیابی فنی ؛ مالی ؛ بازرگانی و تعیین صلاحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی ؛  پاکت ج آنان در جلسه بعدی کمیسیون مناقصات و معاملات  بازگشائی می گردد .
زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه  :
اجرای پروژه بمدت یکسال شمسی ازتاریخ ابلاغ قرارداد و برآورد اولیه هزینه پروژه بمبلغ 27/711/700/000 ریال می باشد .
  رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  :  33132370-33132330 -013   دورنويس :  33132325-013   ((مدیریت مخابرات منطقه ))                                                                                              سايت اينترنتي :  WWW.TCI.IRوWWW.TCG.IRوHTTP://IETS.MPORG.IR