هوشمند سازی ساختمان isparo

ارائه خدمات نظافتي و انجام امور آبدارخانه در سطح مراكز و ساختمانهاي مخابرات استان گيلان


شماره : مناقصه 97/2

تاریخ آگهی : 97/02/01

مهلت دریافت سند : 97/02/15

نمایش جزیات

                                                                                    آگهي مناقصه شماره   97/2
                                                                                             (يك مرحله ای )

نام دستگاه مناقصه گذار : مديريت مخابرات منطقه گيلان
آدرس دستگاه مناقصه گذار : رشت ـ گلسار ـ ساختمان مركزي مديريت مخابرات منطقه گيلان ـ طبقه سوم ـ واحد قراردادها
موضوع مناقصه : ارائه خدمات نظافتي و انجام امور آبدارخانه در سطح مراكز و ساختمانهاي مخابرات استان گيلان

 ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط(داشتن تجربه وحسن سابقه در ارتباط با موضوع مناقصه-امکانات و تجهیزات فنی و مالی و پشتیبانی ) دعوت بعمل مي آيد با ارايه معرفينامه معتبر جهت خريد اسناد به آدرس مذكور مراجعه نمايند0
تذکر : داشتن حداقل مجوز از وزارت رفاه کارو امور اجتماعی یا ادارات کل کار و امور اجتماعی الزامی است .
 آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه :  شنبه  97/02/15  ساعت 15
 
سپرده شركت درمناقصه :  بمبلغ 814/000/000 ريال بصورت چك بانكي رمزدار و يا ضمانتنامه بانكي در وجه شركت مخابرات ايران 0
هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر  0102521606005  نزد بانک صادرات
مدت زمان و مبلغ برآورد اوليه:  يكسال شمسي    و  20/328/000/000      ريال
تاريخ ومكان تحويل پاكات :  تا پايان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ  97/02/25تحويل دبيرخانه
تاريخ ، زمان ومكان بازگشائي پاكات : روز چهارشنبه  مورخ  97/02/26ساعت 14  عصر در اطاق كنفرانس ساختمان مركزي مديريت مخابرات منطقه گيلان بازگشائي و درصورت تائید از سوی اعضاء كميسيون  نسبت به بازگشايي  پاكات ج اقدام مي گردد.
حد نصاب بازگشائي پاكات مناقصه :  حداقل 2پاكت رسيده
به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقدسپرده ومدارك شركت درمناقصه و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ، ترتيب اثرداده نخواهد شد .
حضور نماينده تام الاختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبردرجلسه كميسيون مناقصه بلامانع ميباشد بديهي است مديريت مخابرات منطقه گيلان در رديك ياكليه پيشنهادات رسيده مختارخواهد بود.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

  ((مديريت مخابرات منطقه گيلان))           تلفن و دورنويس :  33132325- 33132328-013

 سايت اينترنتيWWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\