هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید انواع مختلف سیم وکابلهای هوائی مهاردار و بدون مهار مسی


شماره : مناقصه 97/3

تاریخ آگهی : 97/02/31

مهلت دریافت سند : 97/03/12

نمایش جزیات

                                                                                      آگهی مناقصه دو مرحله ای 
                                                                                              شماره 3/97
 شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
موضوع مناقصه : خرید انواع مختلف سیم  وکابلهای هوائی مهاردار و بدون مهار مسی
مدیریت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد به جهت تامین انواع مختلف سیم و  کابلهای هوائی مهاردار و بدون مهار مسی مورد نیاز خود را  ؛  از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کلیه تولید کنندگان داخلی دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم – واحد قراردادها مراجعه نمایند .
---
   سپرده شركت در مناقصه  :     به مبلغ 1/089/000/000 ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
   هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب :
واریز مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
   آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت  15 روز شنبه مورخ97/03/12  می باشد.
  آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15روز سه شنبه  مورخ 97/03/22 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
  تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :   پاكتهای شرکت کنندگان در مناقصه روز چهارشنبه مورخ 97/03/23 ازساعت 14
(( درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد . ))
حدنصاب بازگشائی پاکات مناقصه :   حداقل دوپاکت رسیده
(((کلیه کالای موضوع مناقصه  می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی درخواستی شرکت مخابرات ایران باشد.)))
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب )) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  : 33132330 -013   دورنويس :  33132325-013 ((شرکت مخابرات ایران- منطقه گيلان))
 
سايت اينترنتي :  WWW.TCI.IR و  WWW.TCG.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR