هوشمند سازی ساختمان isparo

نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات مشاغل و مهارتها در 118 استان گیلان


شماره : مناقصه 97/4

تاریخ آگهی : 97/03/27

مهلت دریافت سند : 97/04/05

نمایش جزیات

                                                                           آگهي مناقصه یک مرحله ای
                                                                                         شماره97/4

نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان ))
آدرس دستگاه مناقصه گذار : رشت ـ گلسار ـ ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گيلان ـ طبقه سوم ـ واحد قرادادها
موضوع مناقصه :  نگهداری و پاسخگویی و ثبت  اطلاعات مشاغل و مهارتها در  118  استان گیلان
 
ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط(داشتن رتبه و صلاحيت پيمانكاري معتبر-تجربه وحسن سابقه-امکانات و تجهیزات فنی و مالی و پشتیبانی ) دعوت بعمل مي آيد با ارايه معرفينامه معتبر جهت خريد اسناد به آدرس مذكور مراجعه نمايند.
 
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه :   روز سه شنبه مورخ  97/04/05ساعت 14:00
 
سپرده شركت درمناقصه :  بمبلغ 1/200/000/000  ريال بصورت چك بانكي رمزدار و يا ضمانتنامه بانكي در وجه شركت مخابرات ایران .
هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر  0102521606005  نزد بانک صادرات بنام مخابرات منطقه گیلان
مدت زمان و مبلغ برآورد اولیه  :  3  سال شمسي    و  بمبلغ 30/000/000/000  ريال
تاريخ ومكان تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ 97/04/16تحويل به دبيرخانه
تاريخ ، زمان ومكان بازگشائي پاكات : روز یکشنبه مورخ 97/04/17از ساعت 14:00  عصر در اطاق كنفرانس مخابرات منطقه گیلان بازگشائي وپس ازرویت و تائید سپرده های شرکت درمناقصه   برای بررسی وارزيابي فني ، مالي ، بازرگاني وتعيين صلاحيت شركت كنندگان مراتب به کمیته فنی بازرگانی ارجاع میگردد .
حد نصاب بازگشائي پاكات مناقصهحداقل 2پاكت رسيده
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
توجه :
به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ومدارك شركت درمناقصه و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ، ترتيب اثرداده نخواهد شد .
حضور نماينده تام الاختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبردرجلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت بلامانع ميباشد بديهي است مخابرات منطقه گيلان در رديك ياكليه پيشنهادات رسيده مختارخواهد بود.
 
تلفن  : 31 و 33132330  دورنويس :  33132325-013             شركت مخابرات ایران ((مدیریت منطقه گیلان))
 
 
سايت اينترنتي :  wWW.TCG.IR  و .IR  www.TCI و IETS.MPORG.IR  http:\\