هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید انواع مختلف سیم و کابلهای هوایی مهاردار و بدون مهار مسی


شماره : تجدید مناقصه 97/3

تاریخ آگهی : 97/04/25

مهلت دریافت سند : 97/05/06

نمایش جزیات

                                                                                                      *(آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای  )*
                                                                                                                      *( شماره 97/3 )*
                                                                                                     شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
 
موضوع مناقصه : خرید  انواع مختلف سیم و کابلهای هوایی مهاردار و بدون مهار مسی
 
شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیلان ) در نظر دارد به جهت تامین انواع مختلف سیم وکابلهای هوائی مهاردار و بدون مهار مسی مورد نیاز مورد نیاز خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کلیه تولید کنندگان داخلی دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان طبقه سوم واحد قراردادها مراجعه نمایند
  سپرده شركت در مناقصه  :      به مبلغ  1/089/000/000  ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب :
واریز مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت   15  روز شنبه مورخ 97/05/06 می باشد.
آخرين مهلت تحويل پاکات :  تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/05/16 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :   پاكتهای شرکت کنندگان در مناقصه روز چهارشنبه  مورخ  97/05/17 ازساعت 14/00
درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد .
 (( کلیه کالای موضوع مناقصه می بایستی استاندارد و براساس مشخصات فنی درخواستی شرکت مخابرات ایران باشد. ))
                                                   رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر  در  فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب ))ضمناٌ حضور نماینده تام الاختیارشرکت با ارائه معرفینامه معتبر درجلسه کمیسیون مناقصه در روز  بازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  : 33132330 -013   دورنويس :  33132325-013  ( شرکت مخابرات ایران- منطقه گيلان )
سايت اينترنتي :   WWW.TCI.IR و  WWW.TCG.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR