هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی و فیبرنوری فخب رشت


شماره : تجدید مناقصه 97/5

تاریخ آگهی : 97/07/08

مهلت دریافت سند : 97/07/18

نمایش جزیات

 (( آگهی تجدید مناقصه دومرحله ای   شماره 97/5  ))
 نام دستگاه مناقصه گذار: شركت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان ))
آدرس دستگاه مناقصه گذار: گیلان - رشت-گلسار-ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گیلان- طبقه سوم-واحد قراردادها
شرایط کلی شرکت کنندگان: ازکلیه شرکت های واجد شرایط (داشتن رتبه و صلاحيت پيمانكاري معتبر ، داشتن تجربه و حسن سابقه ، امکانات و تجهیزات فنی و مالی و پشتیبانی ) دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسنادمناقصه به آدرس مذکور مراجعه نمایند .
موضوع مناقصه : خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی  و فیبرنوری فخب رشت
نوع تضمين شركت در مناقصه :
سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 107/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانكي وياچك تضميني معتبربانكي دروجه شركت مخابرات ایران باشناسه ملی  10103647290 و کداقتصادی   9153-1153-4111
به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ 200/000 ريال  به  حساب سپهر 0102521606005  بنام مدیریت مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
مدت زمان و مبلغ برآورد اوليه اجراء پروژه :  100 روز کاری    و   2/661/104/480     ريال
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14 مورخ روز چهارشنبه مورخ 97/07/18 می باشد.
آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30 روز شنبه مورخ 97/07/28 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات : روز یکشنبه مورخ 97/07/29 ازساعت 14/00 سالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد که پس از ارزیابی فنی ؛ مالی ؛ بازرگانی و تعیین صلاحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی ؛  پاکت ج آنان در جلسه بعدی کمیسیون مناقصات و معاملات  بازگشائی می گردد .
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
توجه :
به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  :  33132370-33132330 -013   دورنويس :  33132325-013             ((مدیریت مخابرات منطقه گيلان))                                                                                              سايت اينترنتي :   WWW.TCI.IRو WWW.TCG.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR