هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید انواع باتری های12ولت و 2 ولت سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه


شماره : مناقصه 97/6

تاریخ آگهی : 97/08/03

مهلت دریافت سند : 97/08/13

نمایش جزیات

*(آگهی مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 97/6  )*
 شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
موضوع: خرید انواع باتری های12ولت  و 2 ولت  سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه
شرکت مخابرات ایران((منطقه  گیلان )) در نظر دارد به جهت تامین انواع مختلف باتری های سرب – اسیدی از نوع ((سیلد )) بهمراه جایگاه و متعلقات مربوطه  مورد نیاز خود را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کلیه شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم – واحد قراردادها مراجعه نمایند .
---
 سپرده شركت در مناقصه 97/6 :     به مبلغ 365/000/000 ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
 هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب :
واریز مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام شرکت مخابرات ایران نزد بانك صادرات .
 آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14  روز یکشنبه مورخ    97/08/13می باشد.
 آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30 روزچهارشنبه مورخ97/08/23   تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
 تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :   پاكتهای شرکت کنندگان در مناقصه روزشنبه مورخ   97/08/26 ازساعت 14/00      
(( درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی شرکت مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد . )
حدنصاب بازگشائی پاکات مناقصه :   حداقل دوپاکت رسیده .
(((کلیه باتری های موضوع مناقصه 97/6 می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران  باشد.)))
                                                   رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف)) ارائه پیشنهاد قیمت توسط شرکت کنندگان در مناقصه ،  برای یک یا چند مورد از کل اقلام موضوع مناقصه  بلامانع می باشدو مدیریت مخابرات منطقه گیلان نیز درخرید کالای موضوع مناقصه بصورت تجمیعی و یا تفکیکی مختار می باشد .
ب ))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ت )) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  : 32132330 -013   دورنويس :  32132325-013    ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
       سايت اينترنتيWWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\