هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید انواع باتری های2ولت و 12 ولت سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه


شماره : تجدید مناقصه 97/6

تاریخ آگهی : 97/09/05

مهلت دریافت سند : 97/09/15

نمایش جزیات

*(آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 97/6 )*
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
موضوع: خرید انواع باتری های2ولت  و 12 ولت  سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه
شرکت مخابرات ایران((منطقه  گیلان )) در نظر دارد به جهت تامین انواع مختلف باتری های سرب اسیدی از نوع ((سیلد )) بهمراه جایگاه و متعلقات مربوطه  مورد نیاز خود را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کلیه شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم واحد قراردادها مراجعه نمایند .
 
سپرده شركت در  تجدید مناقصه 97/6  :     به مبلغ 365/000/000 ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در تجدید مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
 هزینه خرید اسناد  تجدید مناقصه97/6 وشماره حساب : واریز مبلغ 200/000  ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام شرکت مخابرات ایران نزد بانك صادرات .
 آخرين تاريخ فروش اسناد تجدید مناقصه97/6 از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14  روز پنجشنبه مورخ    97/09/15می باشد.
 آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30 روز  شنبه مورخ97/09/24 تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
 تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات : پاكتهای شرکت کنندگان در تجدید مناقصه 97/6روز یکشنبه مورخ  97/09/25 ازساعت 14/00 درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد .
 (((کلیه باتری های موضوع  تجدید مناقصه 97/6 می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران  باشد.)))
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف)) ارائه پیشنهاد قیمت توسط شرکت کنندگان درتجدیدمناقصه97/6برای یک یاچند مورد ازکل اقلام موضوع تجدید مناقصه 97/6 بلاما نع می باشد و مخابرات منطقه گیلان نیز درخرید کالای موضوع تجدید مناقصه 97/6 بصورت تجمیعی و یا تفکیکی مختار می باشد.
ب ))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ت ))ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون  تجدید مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
 
تلفن  : 32132330 -013   دورنويس :  32132325-013    ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
سايت اينترنتيWWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\