هوشمند سازی ساختمان isparo

اجرای ایمن سازی فنسهای9 سایت (BTS) در سطح استان گیلان براساس نقشه و لیست مقادیر کار و دستورالعمل اجرائی پیوستی اسناد


شماره : مناقصه 97/8

تاریخ آگهی : 97/09/26

مهلت دریافت سند : 97/10/05

نمایش جزیات

 
 *(آگهی مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 97/8  )*
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
موضوع مناقصه : اجرای ایمن سازی فنسهای9 سایت (BTS) در سطح استان گیلان براساس نقشه و لیست مقادیر کار و دستورالعمل اجرائی پیوستی اسناد مناقصه
مدیریت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد به جهت پروژه اجرای خرید تجهیزات بمنظور بازسازی و ایمن سازی وافزایش سطح ارتفاع فنسهای مربوط به 9 سایت (BTS) در سطح استان گیلان براساس نقشه و لیست مقادیر کار و دستورالعمل اجرائی پیوستی اسناد مناقصه را ؛ از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به پیمانکار واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای واجد الشرایط  دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت خرید اسناد مناقصه  فوق الذکر به آدرس : گیلان – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم – واحد قراردادها مراجعه نمایند .
 
   سپرده شركت در مناقصه  :     به مبلغ 264/000/000 ریال می باشد .
نوع تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضميني معتبر بانكي در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
   هزینه خرید اسناد مناقصه وشماره حساب :
واریز مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005  بنام مخابرات منطقه گیلان نزد بانك صادرات .
   آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت  15 روز چهارشنبه  مورخ  97/10/05    می باشد.
  آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15روزشنبه مورخ  97/10/15  تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
  تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات :  پاكتهای شرکت کنندگان در مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/10/16  ازساعت 14
(( درسالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد . ))
حدنصاب بازگشائی پاکات مناقصه :   حداقل دوپاکت رسیده
(((کلیه تجهیزات موضوع مناقصه  می بایستی استاندارد وبراساس مشخصات فنی درخواستی مخابرات منطقه باشد.)))
توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب )) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  : 33132330 -013   دورنويس :  33132325-013 ((شرکت مخابرات ایران- منطقه گيلان))
 
سايت اينترنتي :   WWW.TCI.IR و  WWW.TCG.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR