هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری حشمت آباد – نوده (( فاز 2 طرح USO ))


شماره : مناقصه 98/2

تاریخ آگهی : 98/01/24

مهلت دریافت سند : 98/02/02

نمایش جزیات

*(آگهی مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 98/2 )*
شرکت مخابرات ایران (( منطقه گیلان))
موضوع : خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری حشمت آباد نوده  (( فاز 2  طرح USO  ))
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان)) درنظردارد پروژه  خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری حشمت آباد به نوده     (( طرح USO  فاز 2  )) خودرا ازطریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واگذارنماید.
برآورد کلی هزینه خرید و اجراء  جمعاً :       بمبلغ  5/948/530/000 ریال می باشد .
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیه شرکت های واجدالشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 200/000  ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران  واریز نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا ازطریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی به آدرس: WWW.TCI.IRwWW.TCG.IR  و http://IETS.MPORG.IR   اقدام نمایند .
توجه : کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا ارسال  یک نسخه تصویرفیش واریزی 200/000 ریالی برای تهیه وخرید اسناد مناقصه اعم ازحضوری و یا غیرحضوری  ودریافت از سایت  های مذکوررا  بهمراه مشخصات کامل شرکت  ، قبل از اتمام آخرین روز تاریخ  دریافت ((خرید )) اسناد  مناقصه ، به واحد قراردادها اقدام نمایند .ضمناً تحویل اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی درپاکت (ب ) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه  توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی می باشد . 
 سپرده شركت در مناقصه:  
به مبلغ 237/950/000  ریال می باشدکه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانکی تضميني و در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
آخرين تاريخ دریافت (( خرید )) اسناد مناقصه:    از تاريخ نشرآگهي حداکثر تاساعت 14  روز  دوشنبه  مورخ     98/02/02می باشد.
 آخرين مهلت  تحويل (( ارسال ))  اسنادمناقصه:    تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ   11/02 /98   تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
 تاريخ و ساعت بازگشایی پاكات مناقصه  : پاكتهای شرکت کنندگان درمناقصه راس ساعت14/00  روز شنبه  مورخ 98/02/14 می باشد. 
مکان بازگشایی پاکات مناقصه:     سالن کنفراس مخابرات منطقه گیلان واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی بازگشائی خواهد شد .
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه:    حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیلان .
زمان اجرای پروژه :        بمدت 365   روز کاری می باشد .
 رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . درضمن مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب)) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه روزبازگشایی پاکت مناقصه بلامانع می باشد.
تلفن  : 32132330 - 32132331 --32132328 -32132348   فکس :  33132325    ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
       سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\