هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری توتکابن – حشمت آباد (( طرح USO فاز 3 ))


شماره : مناقصه 98/3

تاریخ آگهی : 98/01/24

مهلت دریافت سند : 98/02/02

نمایش جزیات

*(آگهی مناقصه دو مرحله ای  )*
*( شماره 98/3 )*
شرکت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان))
موضوع : خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری توتکابن حشمت آباد  (( طرح USO فاز 3  ))
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان)) در نظر دارد پروژه خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری نوده  به اسپیلی  (( طرح USO  فاز 3 )) خود را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واگذارنماید.
  برآورد کلی هزینه خرید و اجراء  جمعاً  :       بمبلغ 5/559/730/000 ریال می باشد
 هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیه شرکت های واجدالشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 200/000  ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا ازطریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی به آدرس: WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR  و http://IETS.MPORG.IR   اقدام نمایند .
توجه : کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا ارسال  یک نسخه تصویرفیش واریزی 200/000  ریالی برای تهیه وخرید اسناد مناقصه اعم ازحضوری و یا غیرحضوری  ازطریق سایت های مذکور را بهمراه مشخصات کامل شرکت  ؛ قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه ، به واحد قراردادها اقدام نمایند .ضمناً تحویل اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی درپاکت (ب )اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات  گیلان  توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی می باشد . 
 سپرده شركت در مناقصه:  
به مبلغ 222/389/200 ریال می باشدکه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانکی تضميني و در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
 آخرين تاريخ دریافت (( خرید )) اسناد مناقصه:    از تاريخ نشرآگهيحداکثر تاساعت 14  روز  دوشنبه  مورخ     98/02/02 می باشد.
 آخرين مهلت  تحويل (( ارسال ))  اسنادمناقصه:    تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ   11/02 /98   تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
 تاريخ و ساعت بازگشایی پاكات مناقصه   :    پاكتهای شرکت کنندگان درمناقصه راس ساعت 14/00روز شنبه  مورخ 98/02/14می باشد. 
مکان بازگشایی پاکات مناقصه:     سالن کنفراس مخابرات منطقه گیلان واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی بازگشائی خواهد شد .
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه:    حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیلان .
زمان اجرای پروژه :        بمدت 365   روز کاری می باشد .
  رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . درضمن مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب)) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه روزبازگشایی پاکت مناقصه بلامانع می باشد.
تلفن  : 32132330 - 32132331 --32132328 -32132348   فکس :  33132325    ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
       سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\