هوشمند سازی ساختمان isparo

تامین 6 نفر دکل بند برای حوزه سیار و شبکه استان گیلان


شماره : مناقصه 98/7

تاریخ آگهی : 98/02/17

مهلت دریافت سند : 98/02/25

نمایش جزیات

 (( آگهی مناقصه دومرحله ای ))
((  شماره 98/7))
موضوع مناقصه : تامین 6 نفر دکل بند برای حوزه سیار و  شبکه استان گیلان
 نام دستگاه مناقصه گذار: شركت مخابرات ایران (( مدیریت منطقه گیلان ))
آدرس دستگاه مناقصه گذار: گیلان - رشت-گلسار-ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گیلان- طبقه سوم-واحد قراردادها
شرایط کلی شرکت کنندگان: ازکلیه شرکت های واجد شرایط ( داشتن تجربه و حسن سابقه ، گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، ،گواهینامه مهارت فنی(کارت مهارت )  امکانات مالی و پشتیبانی ) دعوت بعمل می آید با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق یکی ازروشهای ذیل اقدام نمایند :
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه :
     کلیه شرکت های واجدشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 200.000 ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران-منطقه گیلان واریز نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا  از طریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکی از پایگاه های اینترنتی :  WWW.TCI.IR و ttp://IETS.MPORG.IR  اقدام نمایند.
نوع تضمين شركت در مناقصه :
ضمانتنامه بانكي وياچك تضميني معتبربانكي دروجه شركت مخابرات ایران باشناسه ملی  10103647290 و کداقتصادی        9153-1153-4111
به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
سپرده شركت در مناقصه :    مبلغ 132/000/000  ریال .
حد نصاب بازگشائی پاکات مناقصه : حداقل دو پاکت رسیده به دبیرخانه شرکت .
آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه از تاريخ  نشر آگهي : حداکثر تاساعت 14 مورخ روز چهارشنبه مورخ 98/02/25می باشد.
آخرين مهلت تحويل پاکات : تا ساعت 15/30 روز شنبه  مورخ  98/03/04تحویل به دبیرخانه خواهد بود .
تاريخ وساعت و مكان بازگشايي پاكات : روز دوشنبه  مورخ 98/03/06 ازساعت 14/00سالن  کنفراس  واقع درطبقه پنجم ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیلان بازگشائی خواهد شد که پس از ارزیابی فنی ؛ مالی ؛ بازرگانی و تعیین صلاحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی ؛  پاکت ج آنان در جلسه بعدی کمیسیون مناقصات و معاملات  بازگشائی می گردد .
زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه  :
اجرای پروژه بمدت یک سال شمسی ازتاریخ ابلاغ قرارداد و برآورد اولیه هزینه پروژه بمبلغ 3/300/000/000ریال می باشد .
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
توجه :
به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً مدیریت مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه کمیسیون مناقصه درروزبازگشایی پاکت  بلامانع می باشد .
تلفن  :  33132370-33132330 -013   دورنويس :  33132325-013             ((مدیریت مخابرات منطقه گيلان))