هوشمند سازی ساختمان isparo

تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان و کشور


شماره : مناقصه 98/6

تاریخ آگهی : 98/02/23

مهلت دریافت سند : 98/03/04

نمایش جزیات

**((آگهي مناقصه شماره 98/6)) **
* (دو مرحله ای ) *
موضوع مناقصه :  تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان گیلان و کشور 
نام دستگاه مناقصه گذار :   شركت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیلان )
آدرس دستگاه مناقصه گذار : رشت-گلسار-ساختمان مركزي مدیریت مخابرات منطقه گیلان- طبقه سوم-واحد قراردادها
کلیه شرکت های واجدشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 200.000 ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران-منطقه گیلان واریز نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا  از طریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکی از پایگاه های اینترنتی :  WWW.TCI.IR WWW.TCG.IR و http://IETS.MPORG.IR  اقدام نمایند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصه که اسناد را بصورت  حضوری یا آن لاین از طریق سایت های فوق الذکر دریافت مینمایند  موظف به پرداخت مبلغ اعلام شده برای خرید اسناد مناقصه و ارسال آن بهمراه اسناد تا تاریخ اعلام شده تحويل پاكات میباشند. درضمن ارائه اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی در پاکت(ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی می باشد .
آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه :   ساعت 14 روز شنبه  مورخ 98/03/04  . 
تاريخ ومكان تحويل پاكات :   تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/03/18 تحويل دبيرخانه .
تاريخ ، زمان ومكان بازگشائي پاكات : پاكات الف وب روز یکشنبه مورخ 98/03/19ساعت 14عصردراطاق كنفرانس شركت مخابرات بازگشائي خواهد شد که پس از ارزیابی فنی ؛ مالی ؛ بازرگانی و تعیین صلاحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی ؛  پاکت ج آنان در جلسه بعدی کمیسیون مناقصات و معاملات  بازگشائی می گردد .
سپرده شركت در مناقصه :   (( بمبلغ  1/614/000/000  ريال)) در وجه شركت  مخابرات ایران .
مدت زمان اجراء پروژه :  یک سال شمسی (12 ماه
 برآورد اولیه پروژه :   (( مبلغ  29/076/408/768 ریال ))
دستگاه نظارت پروژه : حوزه مديريت پشتيباني و تداركاتي ( اداره کنترل و نگهداري كالا ).
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه:    حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیلان .
 تذکر : داشتن حداقل مجوز از وزارت رفاه کار و امور اجتماعی یا  ادارات کل کار و امور اجتماعی الزامی است .
 به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود . ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حضور نماينده تام الاختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبردرجلسه كميسيون مناقصه بلامانع ميباشد. بديهي است مدیریت مخابرات منطقه گیلان در رد یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختارخواهد بود.
 
تلفن تماس :   32132370    دورنويس : 32132325     کد بین شهری : 013
سايت اينترنتي :   WWW.TCG.IR  و