هوشمند سازی ساختمان isparo

خرید 3 نوع کابل نوری 12- 24 - 48 Core SM)) خاکی


شماره : تجدید مناقصه 98/4

تاریخ آگهی : 98/03/07

مهلت دریافت سند : 98/03/20

نمایش جزیات

*(آگهی تجدید مناقصه98/4 )*
*( دو مرحله ای  )*
موضوع مناقصه : خرید  3 نوع کابل نوری  12- 24 - 48 Core SM)) خاکی
شرکت مخابرات ایران (منطقه گیلان ) در نظر دارد جهت تهیه و خرید ( 3 نوع کابل نوری 12,24,48 Core SM) خاکی موردنیازخود،ازطریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهای تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت درمناقصه و تهیه اسناد  از طریق یکی ازروشهای ذیل اقدام نمایند :
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه :
     کلیه شرکت های واجدشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 200/000  ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران واریز نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا  از طریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکی از پایگاه های اینترنتی : WWW.TCI.IR, http://IETS.MPORG.IR  اقدام نمایند.
توجه : کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا  ارسال  یک نسخه از تصویر فیش واریزی 200/000 ریالی برای تهیه وخرید اسناد مناقصه  (اعم ازحضوری و یا غیرحضوری  ازطریق سایت  های معرفی شده)  ،  بهمراه مشخصات کامل شرکت  ، قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد  مناقصه  به واحد قراردادهای مخابرات گیلان  اقدام نمایند. درضمن ارائه اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی در پاکت (ب )اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی می باشد . 
 سپرده شركت در مناقصه   :  
به مبلغ 874/000/000 ریال می باشدکه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانکی تضميني و در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
 آخرين تاريخ دریافت (( خرید )) اسناد مناقصه: از تاريخ نشرآگهي حداکثر تا ساعت 14 روز  دوشنبه  مورخ  98/03/20 می باشد.
آخرين مهلت  تحويل پاکات مناقصه:تحویل پاکات مناقصه به دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/01 خواهد بود
تاريخ و ساعت بازگشایی پاكات مناقصه : بازگشائی پاكتهای شرکت کنندگان درمناقصه راس ساعت 14/00 روز یکشنبه  مورخ 98/04/02  می باشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه:     سالن کنفراس مخابرات منطقه گیلان واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی خواهد بود .
  رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
  توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . درضمن مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب)) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه روزبازگشایی پاکت مناقصه بلامانع می باشد.
تلفن  : 32132330 - 32132331  فکس :  32132325  کد 013   ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
       سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http