هوشمند سازی ساختمان isparo

واگذاری خدمات پاسخگوئی مرکز تماس 2020 -16/98


شماره : 16/98

تاریخ آگهی : 06/06/98

مهلت دریافت سند : 16/06/98

نمایش جزیات

                                    
 
     شرکت مخابرات ایران
          ( سهامی عام )
            منطقه گیلان                                                                *(آگهی مناقصه دو مرحله ای  )*
*( 16/98   )*
موضوع : واگذاری خدمات پاسخگوئی مرکز تماس 2020
شرکت مخابرات ایران((منطقه گیلان))درنظر دارد واگذاری خدمات پاسخگوئی مرکز تماس 2020 را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واگذارنماید.
برآورد کلی هزینه اجراء  جمعاً ً بمبلغ:    000/000/160/ 17  ریال می باشد .
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه :
کلیه شرکت های واجدالشرایط برای شرکت درمناقصه میتوانند مبلغ 000/200 ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران واریز نمایند و سپس  جهت دریافت اسناد مناقصه یا ازطریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی به آدرس: WWW.TCI.IR  WWW.TCG.IR , و http://IETS.MPORG.IR   اقدام نمایند .
توجه : کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا ارسال  یک نسخه تصویرفیش واریزی 000/200 ریالی برای تهیه وخرید اسناد مناقصه اعم ازحضوری و یا غیرحضوری  ازطریق سایت  های فوق الذکر را بهمراه مشخصات کامل شرکت  ؛ قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد  مناقصه به واحد قراردادها اقدام نمایند .ضمناً تحویل اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی درپاکت(ب )اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی می باشد . 
 سپرده شركت در مناقصه   :  
به مبلغ 000/000/690 ریال می باشدکه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانکی تضميني و در وجه شركت  مخابرات ایران می باشد.
(( ضمناً به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  ا ثر داده  نخواهد شد.))
آخرين تاريخ دریافت (( خرید )) اسناد مناقصه: از تاريخ نشرآگهي حداکثر تا ساعت 14 روز  شنبه  مورخ  16/06/98  می باشد.
آخرين مهلت  تحويل (( ارسال )) اسنادمناقصه:تحویل اسناد به دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/06/98 خواهد بود .
تاريخ و ساعت بازگشایی پاكات مناقصه : بازگشائی پاكتهای شرکت کنندگان درمناقصه راس ساعت 14.00 روز چهارشنبه  مورخ 27/06/98 می باشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه: سالن کنفراس مخابرات منطقه گیلان واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی بازگشائی خواهد شد .
زمان اجرای پروژه :   بمدت  یک سال شمسی می باشد .
                                                   رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است
 توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . درضمن مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب)) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه روزبازگشایی پاکت مناقصه بلامانع می باشد.
تلفن  : 33132392   فکس :  32132325    ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
       سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\