هوشمند سازی ساختمان isparo

خریدو نصب سایبان فلزی بهمراه نصب روشنایی برای 57 سایت و تراز دکل برای 5 سایت ودیوار کشی با بلوک سیمانی برای 2 سایت BTS منصوبه در سطح استان گیلان98/17


شماره : 98/17

تاریخ آگهی : 98/07/06

مهلت دریافت سند : 98/07/16

نمایش جزیات

(( آگهی مناقصه دومرحله ای   شماره 17/98  ))
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیلان))
موضوع خریدو نصب سایبان فلزی بهمراه نصب روشنایی برای 57 سایت و تراز دکل برای 5 سایت
 ودیوار کشی با  بلوک سیمانی برای 2   سایت  BTS منصوبه در سطح استان گیلان
شرکت مخابرات ایران (منطقه گیلان ) در نظر دارد خریدو نصب سایبان فلزی بهمراه نصب روشنایی برای 57 سایت و تراز دکل برای 5 سایتودیوار کشی با  بلوک سیمانی برای 2   سایت  BTS منصوبه در سطح استان گیلان موردنیاز خود را  ازطریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید.لذا کلیه شرکت کنندگان درمناقصه میتوانند از طریق یکی ازروشهای ذیل نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند :
جهت تهیه اسناد مناقصه شرکتها می بایستی مبلغ 200.000 ريال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران واریز نموده و  از طریق مراجعه حضوری به واحدقراردادهای مخابرات منطقه گیلان  به آدرس : گیلان رشت گلسار ساختمان مرکزی طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکی از پایگاه های اینترنتی : WWW.TCI.IR WWW.TCG.IR , و  http://IETS.MPORG.IR  اقدام نمایند.
توجه : کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی قبل از اتمام تاریخ آخرین روز دریافت (خرید) اسناد مناقصه نسبت به تحویل و یا  ارسال یک نسخه از تصویر فیش واریزی 200.000  ریالی (برای تهیه وخرید اسناد مناقصه ،اعم ازحضوری و یا غیرحضوری)  ،  بهمراه مشخصات کامل شرکت  به واحد قراردادهای مخابرات منطقه گیلان  اقدام نمایند. درضمن ارائه اصل فیش واریزی بهمراه سایرمستندات درخواستی در پاکت (ب )اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه شرکت کنندگان درمناقصه الزامی      می باشد . 
زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه  :
اجرای پروژه بمدت 60 روز کاری  ازتاریخ ابلاغ قرارداد و برآورد اولیه هزینه پروژه بمبلغ 3.305.700.000   ریال می باشد .
 سپرده شركت در مناقصه  : به مبلغ 133.000.000 ریال می باشدکه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانکی تضميني ودر وجه شركت  مخابرات ایران باشناسه ملی  10103647290  می باشد.
(به پیشنهادهای فا قد سپرده / مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر ؛ چک شخصی و نظایرآن ؛  ترتیب  اثر داده  نخواهد شد.)
آخرين تاريخ دریافت (( خرید )) اسناد مناقصه: از تاريخ نشرآگهي حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ  06/07/98  می باشد.
آخرين مهلت  تحويل (( ارسال )) اسنادمناقصه:تحویل اسناد به دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 16/07/98 خواهد بود .
تاريخ و ساعت بازگشایی پاكات مناقصه : ساعت 14.00 روز چهارشنبه  مورخ 17/07/98 می باشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه:  سالن کنفراس مخابرات منطقه گیلان واقع درطبقه پنجم  ساختمان مرکزی خواهد بود .
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه:  حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات منطقه گیلان
(رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور الزامي است)
توجه :
الف))  به پیشنهاد های فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . درضمن مخابرات منطقه گیلان درقبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختاربوده ودرصورت رد پیشنهاد دلایل آن را بصورت مکتوب به  پیشنهاد دهنده اعلام خواهد کرد.
ب)) ضمناٌ حضورنماینده تام الاختیارشرکت باارائه معرفینامه معتبردرجلسه روزبازگشایی پاکت مناقصه بلامانع می باشد.
تلفن  : 32132330 فکس :  32132325  کد 013   ((شركت مخابرات ایران ((منطقه گيلان))
 
       سايت اينترنتي :  WWW.TCG.IR   و    WWW.TCI.IR  و IETS.MPORG.IR  http:\\