هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۰ دی ۱۳۹۶

   در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوهای نوری در سطح استان ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/10/23 به مدت 17 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین محترم بوجود آید. 
رديف شهرستان كافو ONU برگردان ازتاریخ برگردان تاتاریخ تاريخ
تست
آدرس
1 املش 06 1 96/11/04 96/11/04 96/11/05 املش  - خيابان شهيد بهشتي روبروي دانشگاه پيام نور وكوچه هاي منشعب
2 املش 02 02 96/11/01 96/11/01 96/11/02 املش-خيابان شهيد بهشتي – كوچه هاي منشعب
3 املش 01-03 رانكو 96/10/23 96/10/23 96/10/24 املش -  رانكوه
4 فومن 35 4 96/10/27 96/10/27 96/10/28 فومن – خيابان شهدا – جنب نان فانتزي سميع (اول خيابان شهيد افتخاري)1
5 تالش B27 1 96/10/24 96/10/24 96/10/25 تالش – بلوار شكره دشت – جنب تعاوني شيرفروشان وكوچه هاي منشعب
6 تالش 12 3 96/11/02 96/11/02 96/11/03 تالش ميدان امام روبروي سايپا
7 سياهكل A03 - 96/10/26 96/10/28 96/10/30
96/11/01
سياهكل- خيابان شهيد بهشتي – روبروي درمانگاه شماره يك
8 رودسر 38-39 2 96/10/24 96/10/24 96/10/25 رودسر شهرك انصاري
9 مسكن مهررشت 6 6 96/10/24 96/10/24 96/10/25 رشت – مسكن مهر-پارسابان- كوچه شهيدنوري وكوچه هاي منشعب
10 لاهيجان 14 2 96/10/24 96/10/25 96/10/25 كوي زماني –ميدان شهيد جعفري
11 لاهيجان 03-A38 6 96/10/28 96/10/28 96/10/29 ميدان حشمت – انتهاي خيابان خرمشهر
12 لاهيجان 31 4 96/11/10 96/11/10 96/11/11 ميدان دانشگاه
13 لاهيجان 36 5 96/11/03 96/11/03 96/11/04 كاشف السلطنته – كوه بيجاروكوچه هاي منشعب
14 آستانه 27 3 96/10/25 96/10/25 96/10/26 خيابان سردار جنگل  خيابان خوش سيرت 
 

تاریخ ثبت ۲۰ دی ۱۳۹۶

ساعت ثبت 14:4