هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

      در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان و تعویض کابلهای اتاق کابل مرکز منجیل، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/11/19 به مدت یک هفته ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود می آید.
 

تاریخ ثبت ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 12:2