هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۰۵ تیر ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/04/05 به مدت 10 روز برگردان کافوهای مرکز pc  شهرستان رشت صورت میگیرد.
محدوده برگردان:چهار راه گلسار به سمت تختی و پل بوسار-کوچه های عسکری-ملک-حق شناس-شبنم

تاریخ ثبت ۰۵ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:1