هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۳ مرداد ۱۳۹۷

     در راستای توسعه شبکه مخابراتی انزلی در تاریخ 97/05/04 در ساعت 12 بامداد به مدت دو ساعت ممکن است اختلالاتی در ارتباطات مشترکین محترم بوجود آید.
 

تاریخ ثبت ۰۳ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:2