هوشمند سازی ساختمان isparo

اطلاعیه

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

    به اطلاع آن دسته از مشترکین محترم تلفن ثابت  که بیش از یک سال از آخرین پرداخت بدهی آنها سپری گردیده، می رساند جهت جلوگیری از تخلیه و سلب امتیاز اشتراک تلفن ثابت (طبق ضوابط و مقرارت) نسبت به تسویه بدهی تا  تاریخ 97/05/15 اقدام فرمایید.
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور امکان تجدید اشتراک میسر نمی باشد.

تاریخ ثبت ۰۹ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 08:3