هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند بعلت برگردان مشترکین ثابت کافوهای 89 و 90 مسی مرکز 8  رشت به کافوی نوری ،پیش شماره های خطوط ثابت از 33 به 32 تغغیر یافته و اختلالاتی از تاریخ 97/05/17 بمدت 3 روز بوجود می آید.
آدرس برگردان: رشت - خیابان دیانتی -ایستگاه دیانتی و کوچه های منشعب

تاریخ ثبت ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:0