هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۳ مهر ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت بهینه سازی کابل ها ، پیگتلها و پچکوردهای  مرکز چمخاله ،کلیه ارتباطات مرکز چمخاله ،چاف ،IPT، ساختمان پزشکان، اداره بندر چمخاله و IPT مجتمع راستی، در تاریخ 97/07/3 از ساعت22 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد .

تاریخ ثبت ۰۳ مهر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:5