هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۹ مهر ۱۳۹۷

    در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان به شبکه کافوی نوری فایبرهوم  در تاریخ 97/07/30 کافوی 36 و 36a و همچنین در تاریخ 1397/08/02   کافوی21 و 52 مخابرات مرکز6 رشت  ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند به مدت یک هفته ممکن است  اختلالاتی در ارتباطات مشترکین بوجود می آید.
محدوده برگردان:رشت- کمربندی بهشتی -خیابان شهیدفکوری-کوچه های شهید مهدی زاده -سیدزاده و کوچه های منشعب
بلوار امام خمینی (ره) از شرکت پارس خزر تا کوچه شهید لک و کوچه های منشعب 
 

تاریخ ثبت ۲۹ مهر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:0