آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۰۳ تیر ۱۳۹۸

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برگردان کافوهای 12 و 106 مرکز 2 رشت  ، از تاریخ 98/04/03به مدت 3 روز ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین تلفن ثابت بوجود آید.
محدوده برگردان: خیابان سعدی ،رو به روی بانک ملت و کوچه های منشعب
امین الضرب شالکوه (روبه روی زمین خدمات اول) و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۰۳ تیر ۱۳۹۸

ساعت ثبت 13:4