آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برگردان کافوی نوری خیابان گلزاران رشت ،از تاریخ 98/06/20 به مدت3 روز ،ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین محترم بوجود آید.
محدوده برگردان:رشت گلزاران و کوچه های منشعب

تاریخ ثبت ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

ساعت ثبت 08:5